Huisregels

Onze praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

 

Telefonisch zijn wij als fysio LEMSTERPARK bereikbaar op nummer 0514-563528 tijdens de openingsuren van de praktijk. Indien mogelijk graag bellen op het halve of hele uur. Buiten deze uren of bij geen gehoor kunt u ons bereiken via ons mailadres: info@fysiolemsterpark.nl

 

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Kijk onder het kopje: tarieven en vergoedingen.

 

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

 

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u terug naar uw huisarts.

 

Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

 

Graag uw verzekeringspas, eventueel een verwijsbrief, geldig identiteitsdocument en een badlaken meenemen bij het eerste bezoek.

 

Wat kunt u verwachten bij de eerste afspraak: U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier compleet gemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Hiervoor zal naar uw toestemming worden gevraagd. Tijdens het onderzoek kan u verzocht worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

 

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan-en uitkleden).

 

Wij vragen u voor iedere behandeling een badlaken mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

 

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim.

 

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Betalingsvoorwaarden:

 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Klachtenregeling:


Fysio LEMSTERPARK is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten staan allen geregistreerd in het kwaliteitsregister. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschap leden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Een brochure hierover vindt u in het folderrek in de wachtruimte.

 

 

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.


Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens